Algemene voorwaarden
BibkoStudios
E-mail: info@bibkostudios.com
Website: Bibkostudios.com

Artikel 1- Definities
1. BibkoStudios : BibkoStudios gevestigd te Papendrecht , KvK-nummer 69536325 .2. Klant: degene met wie BibkoStudios een overeenkomst is aangezaan.
3. Partijen: BibkoStudios en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BibkoStudios.
2. BibkoStudios en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. BibkoStudios en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van BibkoStudios zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij BibkoStudios en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag BibkoStudios de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt BibkoStudios slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
1. BibkoStudios hanteert prijzen in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. BibkoStudios mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BibkoStudios vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BibkoStudios geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
5. Wanneer BibkoStudios en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
6. BibkoStudios mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
7. BibkoStudios moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
8. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
9. BibkoStudios mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
10. BibkoStudios zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
11. De consument mag de overeenkomst met BibkoStudios opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
1. BibkoStudios mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die BibkoStudios hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat BibkoStudios aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. BibkoStudios mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag BibkoStudios de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 3% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan BibkoStudios .
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag BibkoStudios zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van BibkoStudios op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BibkoStudios dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Artikel 9 – Opschortingsrecht
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan BibkoStudios te verrekenen met een vordering op BibkoStudios.

Artikel 11 – Verzekering

1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst of zaken van BibkoStudios die bij de Klant aanwezig zijn.
 – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De Klant geeft op eerste verzoek van BibkoStudios de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 12 – Garantie

1. Wanneer de Klant en BibkoStudios een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BibkoStudios enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst

1. BibkoStudios voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. BibkoStudios mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
4. De Klant moet ervoor zorgen dat BibkoStudios op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat BibkoStudios tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Informatieverstrekking door de Klant

1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BibkoStudios.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert BibkoStudios de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BibkoStudios redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Duur overeenkomst dienst

1. De overeenkomst tussen BibkoStudios en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 16 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

1. BibkoStudios behoudt alle intellectuele eigendomsrechten of alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BibkoStudios aan anderen tonen, ter beschikking stellen, wijzigen op wat voor manier dan ook of op een andere manier gebruiken.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van BibkoStudios ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende BibkoStudios waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan BibkoStudios schade kan berokkenen.
3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 – die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant.
 – die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 19 – Boetebeding

1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan BibkoStudios voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000.
4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. BibkoStudios mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 20 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart BibkoStudios tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door BibkoStudios geleverde producten en of diensten.

Artikel 21 – klachten

1. De Klant moet een door BibkoStudios geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant BibkoStudios daarvan op de hoogte te stellen binnen 2 weken na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming BibkoStudios hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BibkoStudios hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en BibkoStudios.
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat BibkoStudios andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 22 – Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan BibkoStudios.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling BibkoStudios ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer BibkoStudios een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid BibkoStudios 

1. BibkoStudios is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer BibkoStudios aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. BibkoStudios is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer BibkoStudios aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten. (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 25 – Vervaltermijn 

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van BibkoStudios vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:S9 BW. 

Artikel 26 – Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer BibkoStudios toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door BibkoStudios nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BibkoStudios in verzuim is.
3. BibkoStudios mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer BibkoStudios kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 27 – Overmacht 

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van BibkoStudios door de Klant niet aan BibkoStudios kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtssituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp.
 – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen.
 – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen.
 – computervirussen.
 – stakingen.
 – overheidsmaatregelen.
 – vervoersproblemen.
 – slechte weersomstandigheden.
 – werkonderbrekingen.
3. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet waardoor BibkoStudios 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BibkoStudios kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als BibkoStudios de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. BibkoStudios hoeft in een overmachtssituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer BibkoStudios hiervan voordeel heeft.

Artikel 28 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en BibkoStudios de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden 

1. BibkoStudios mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag BibkoStudios altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal BibkoStudios zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 30 – Overgang van rechten 

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met BibkoStudios aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van BibkoStudios.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BibkoStudios bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en BibkoStudios is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BibkoStudios is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en BibkoStudios, tenzij de wet iets anders bepaalt.